ASIA INFO SOLUTION
THINK DIFFERENT

บริษัท เอเชีย อินโฟ โซลูชั่น จำกัด (AIS5)

การพัฒนาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จในปัจจุบันนอกจากความสามารถของผู้นำ และองค์ประกอบของบริษัทที่ดีแล้วนั้น ยังต้องอาศัยการจัดการด้านข้อมูลการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วอีกด้วยเพราะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ การให้บริการและการประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบริหารให้ไปถึงจุดมุ่งหมายของบริษัทอย่างแท้จริง ในปี พ.ศ. 2550  บริษัท เอเชีย อินโฟ โซลูชั่น จำกัด ได้เข้าแข่งขันการพัฒนาซอฟแวร์ ในงาน “การแข่งขันซอฟแวร์แห่งชาติ” หรือ“THAILAND ICT AWARD” ที่จัดโดย กระทรวงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(SOFTWARE PARK) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ(SIPA) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) โดยมีบริษัทชั้นนำในการพัฒนาซอฟแวร์ของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 500บริษัท และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท เอเชีย อินโฟโซลูชั่น จำกัด ได้เข้าแข่งขัน และ เป็นผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ด้าน e-Government และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขั้นในระดับภูมิภาคเอเชียในการแข่งขัน AsiaPacific ICT Awards ณ ประเทศสิงค์โปร์

ผลงานล่าสุดของเรา

แสดงดันชนีคุณภาพอากาศ

แสดงดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI (Air Quality Index) ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานโดยโปรแกรมจะทำการตรวจสอบ ตำแหน่งของผู้ใช้งานไปยังเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่ใกล้ที่สุด และ แสดงข้อแนะนำในการปฏิบัติตัว

แจ้งเหตุฝุ่นควัน

แจ้งเหตุฝุ่นควันผู้ใช้งานสามารถแจ้งเหตุฝุ่นควันได้เมื่อประสบเหตุ โดยระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง โดยอัตโนมัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำงานกิจกรรมทั้่งของภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ร่วมกัน

คาดการณ์คุณภาพ

แสดงข้อมูลคาดการณ์คุณภาพ อากาศล่วงหน้า 3 วัน ทั้งแบบเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ รายชั่วโมงตลอดทั้งวัน

พื้นที่อากาศดี

พื้นที่อากาศดี แสดงข้อมูลพื้นที่อากาศดี เพื่อใช้ในการวางแผนการเดินทาง ท่องเที่ยวโดยจะแสดงข้อมูลพื้นที่อากาศ ดีที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ 20 สถานที่

รับข่าวสารจากผู้ว่า

รับข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับสถานการณ์ ฝุ่นควันจากผุ้ว่าฯ รวมถึงขอความร่วมมือ งด / ลด ทำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาณมลพิษในอากาศ

แจ้งเหตุฝุ่นควันทันที่เมื่อพบเห็น

แจ้งเหตุฝุ่นควันผู้ใช้งานสามารถแจ้งเหตุฝุ่นควันได้เมื่อประสบเหตุ โดยระบบจะทำการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้อง โดยอัตโนมัติ

พื้นที่อากาศดี 20 อันดับ

พื้นที่อากาศดี แสดงข้อมูลพื้นที่อากาศดี เพื่อใช้ในการวางแผนการเดินทาง ท่องเที่ยวโดยจะแสดงข้อมูลพื้นที่อากาศ ดีที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ 20 สถานที่

ตั้งค่าความเสี่ยง

กำหนดความเสี่ยงเป็นฟังก์ชั่นพิเศษ ที่่ใช้กำหนดค่าความเสี่ยงของตนเอง เนื่องจากความเสี่ยงแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดความเสี่ยง ของตนเองเป็นประชาชนทั่วไป เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วย โดยโปรแกรมจะทำการเตือน และ นำเสนอข้อมูลตามการกำหนดความเสี่ยง

แจ้งเตือนอัตโนมัติ

ระบบทำการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้จุดวัดค่า หรือ ในเขตพื้นที่ที่อันตราย

รับและตรวจสอบข่าวสารทันที

รับข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับสถานการณ์ ฝุ่นควันจากผุ้ว่าฯ รวมถึงขอความร่วมมือ
งด / ลด ทำกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาณมลพิษในอากาศ

คาดการณ์คุณภาพ

แสดงข้อมูลคาดการณ์คุณภาพ อากาศล่วงหน้า 3 วัน ทั้งแบบเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และ รายชั่วโมงตลอดทั้งวัน

DOWNLOAD